xxxxxxx

xxxxxx
Presidente 
        

xxxxx
Lucioli Reginaldo

Vice Presidente

Occhino Carmelo

Rettore               

Buonvino Giorgio

xxxx

 

   

Consiglieri     Arci Alberto - Cese Candido

xxxx

   

xxxx

   

Segretario Generale   Ponti Francesco Paolo

xxxx

   

Consiglio dei Docenti

xxxx

   

xxxx

   

Collegio dei Revisori

 

 

 

 

XXXXXXXX